ANBI

ANBI, Doelstelling en bestuur

Stichting Het Pakhuis heeft een culturele ANBI-status, dit houdt in dat Het Pakhuis voor ten minste 90% actief is op cultureel gebied. Als algemeen nut beogende instelling is het voor u extra voordelig om aan Het Pakhuis te doneren. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Als ANBI instelling heeft Het Pakhuis een publicatieplicht. 

Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020

Het RSIN-nummer is: 822609642

De Doelstelling van Museum Het Pakhuis
Het Pakhuis stelt zich ten doel om het erfgoed van de gemeente Ermelo en de vondsten van de Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, selectief uit te breiden, te ontsluiten en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Zodoende wil Het Pakhuis identiteitsvorming van de inwoners van de gemeente Ermelo en omgeving bevorderen, educatieve ontplooiing en ontwikkeling stimuleren, verbindend werken met ruimte voor participatie en bijdragen aan een levendig en attractief beeld van Ermelo.

De missie van Het Pakhuis is als volgt in één zin te vatten:
Het Pakhuis wil inwoners van en bezoekers aan Ermelo het verhaal van Ermelo en omgeving laten ontdekken, hen met dit verhaal verrijken, door spelend leren inspireren en hen verbinden aan elkaar en aan hun omgeving.

De maatschappelijke waarde van Het Pakhuis ontstaat in de betekenis die de activiteiten van het museum hebben voor de inwoners en bezoekers van Ermelo. Er zijn vijf pijlers te onderscheiden die de taken van het museum zichtbaar maken: collectie, expositie, educatie, participatie en communicatie.

Het Bestuur
Het bestuur van Het Pakhuis bestaat uit de volgende personen:

Dhr. dr. Hans de Haan – Voorzitter
Mw. drs. Ria van Schendel – Secretaris
Dhr. Jan Vonkeman AA – Penningmeester
Mw. Frieda van Bruggen-Feenstra – Algemeen Bestuurslid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De vaste medewerkers ontvangen salaris en ontvangen arbeidsvoorwaarden die bij oprichting van stichting Het Pakhuis zijn geformuleerd.